środa, 2 grudnia 2015

Szkolenia BHP

Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kierownika restauracji. Następnie odbywa się szkolenie bhp, które przeprowadza osoba spoza restauracji. Szkolenie odbywa się w restauracji, w ilości kilku osób. Trwa ono 3 godziny. Po szkoleniu pracownik może przystąpić do pracy.
Pierwszego dnia pracy pracownik zostaje wprowadzony na restaurację w asyście kierownika zmiany, który informuje go o zagrożeniach wynikających z pracy w Mcdonalds.

Szkolenia okresowe bhp organizowane są poza siedzibą restauracji, przeprowadza je osoba z zewnątrz. Pierwsze szkolenie odbywa się po pół roku od zatrudnienia, kolejne co dwa lata. W przypadku awansu organizowane są osobne szkoleni, na których pracownicy informowani są o zagrożeniach wynikających z pracy na nowym stanowisku.
W przypadku awansu na stanowisko Manager, pracownik oddelegowany jest na szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Takie szkolenie również przeprowadza osoba z zewnątrz. Miejsce szkolenia wyznacza kierownik restauracji.
Po każdym szkoleniu osoba przeprowadzająca szkolenie lub instruktaż wstawia odpowiednie zaświadczenie, dzięki któremu pracownik może podjąć pracę.
Instruktaże stanowiskowe odbywają się etapami, po kolei na każdy obszar występujący w firmie. Kolejno: kuchnia, zaplecze, serwis, lada kasowa. Pierwszy dzień pracownika oznacza, iż może on pracować tylko na jednym obszarze. Po zaliczonym szkoleniu i weryfikacji pracownik może podjąć pracę na kolejnym obszarze. W przypadku nie zaliczonej weryfikacji pracownik nie może podjąć pracy na kolejnym obszarze, ponieważ grozi to szkodą na rzecz firmy i pracownika.
Pierwszy instruktaż przeprowadza kierownik restauracji, kolejny kierownik zmiany. Wszystkie pozostałe instruktaże przeprowadzają instruktorzy, czyli osoby wyznaczone do szkolenia oraz sprawdzenia podległych pracowników. Po zakończonym instruktażu, szkoleniu oraz weryfikacji osoba wyznaczona do tego, winna jest wypisać stosowne dokumenty przedstawiające możliwość  podjęcia dalszej pracy przez pracownika.
Szkolenia managerskie przeprowadza osoba, która sprawuje pieczę nad danym obszarem lub kierownik restauracji.
Raz na odpowiedni okres wszystkie instruktaże, szkolenia oraz inne dokumenty wysyłane są do siedziby firmy w Warszawie. Odpowiednie osoby sprawdzają przeprowadzane przez pracowników instruktaże i szkolenia oraz ich zgodność.